Soft Powder Kabuki Brush

  • Sale
  • Regular price $15.99
Tax included.


Soft Powder Kabuki Brush

Color: Black

Composition: Goat Hair

Size: 11.8 cm